ინფორმაცია უზრუნველყოფის შესახებ
„განაცხადის გაგზავნა“ ღილაკზე დაჭერის შემთხვევაში თქვენ აღიარებთ და აცხადებთ თანხმობას, რომ:
  • (ა) კრედიტის გაცემა დამოკიდებულია მხოლოდ ბანკის ნებაზე. ბანკი ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში განიხილავს კრედიტის გაცემის საკითხს და დამოუკიდებლად წყვეტს მას;
  • (ბ) წინამდებარე განაცხადი არ ავალდებულებს ბანკს ნებისმიერ შემთხვევაში გასცეს კრედიტი, ის მხოლოდ განსაზღვრავს კრედიტის მინიმალურ წინაპირობებს;
  • (გ) ბანკმა საბანკო მომსახურების (მათ შორის ჩემი კრედიტუნარიანობის შეფასების, სხვადასხვა საბანკო პროდუქტების, აქციების, ფასდაკლებების ან/და სხვა მარკეტინგული შემოთავაზებების) მიზნით განახორციელოს ჩემი პერსონალური მონაცემების დამუშავება იმ ფარგლებში და მოცულობით რაც განსაზღვრულია ბანკის მონაცემთა დაცვის პოლიტიკით (რომელიც ხელმისაწვდომია ბანკის ოფიციალურ ვებ გვერდზე გავეცანი და ვეთანხმები).
დამუშავება გულისხმობს, როგორც ჩემი პერსონალური მონაცემების შეგროვებას, (მათ შორის მესამე პირებისგან, როგორიცაა სს კრედიტინფო საქართველო, სსიპ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო და სხვა), ასევე მათ უწყვეტ გამოყენებას და სხვა პირებისთვის გადაცემას (მათ შორის სს კრედიტინფო საქართველოსთვის, სსიპ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოსთვის და სხვა მესამე პირებისთვის). თუ ჩემს მიერ წარდგენილი განაცხადი ბანკის მიერ არ იქნება დაკმაყოფილებული, პერსონალური მონაცემების დამუშავება განხორციელდება მხოლოდ განაცხადის განხილვის ვადით, ხოლო განაცხადის დაკმაყოფილების შემთხვევაში - იმ ვადით რა ვადაც განსაზღვრული იქნება ჩემსა და ბანკს შორის მოქმედი საბანკო ანგარიშების მომსახურების პირობებით;
ვეთანხმები მომსახურების პირობებს
აუცილებელი ველების შევსების შემდეგ, კალკულატორზე აირჩიეთ სასურველი სესხის თანხა, ვადა და დააკლიკეთ ღილაკს "გაგრძელება"