განვადება
დაგვისვით კითხვა
წინასწარ დაიმტკიცეთ განვადება მაღაზიაში მისვლის გარეშე
„გაგრძელება“ ღილაკზე დაჭერის შემთხვევაში თქვენ აღიარებთ და აცხადებთ თანხმობას, რომ (ა) კრედიტის გაცემა დამოკიდებულია მხოლოდ ბანკის ნებაზე. ბანკი ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში განიხილავს კრედიტის გაცემის საკითხს და დამოუკიდებლად წყვეტს მას; (ბ) წინამდებარე განაცხადი არ ავალდებულებს ბანკს ნებისმიერ შემთხვევაში გასცეს კრედიტი, ის მხოლოდ განსაზღვრავს კრედიტის მინიმალურ წინაპირობებს; (გ) გაეცანით და ეთანხმებით კრედიტის ხელშეკრულების მნიშვნელოვან პირობებს (მათ შორის კრედიტის წლიურ და ეფექტურ საპროცენტო განაკვეთს, ფინანსურ ხარჯებს და სხვა); (დ) თანახმა ხართ, ბანკმა საბანკო მომსახურების განხორციელების, პირდაპირი მარკეტინგის ან/და სხვა ლეგიტიმური მიზნით განახორციელოს თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავება (შეგროვება (მათ შორის მესამე პირებისგან, როგორიცაა სს კრედიტინფო საქართველო და სხვა), სარგებლობა და გადაცემა (მათ შორის მესამე პირებისთვის, როგორიცაა სს კრედიტინფო საქართველო და სხვა) და სხვა), როგორც განაცხადის განხილვის, ასევე ბანკთან არსებული საბანკო მომსახურების ხელშეკრულების პირობების მოქმედების მთელი პერიოდის განმავლობაში; (ე) ბანკის მიერ პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების დეტალური პირობები რეგულირდება ბანკის ვებ გვერდზე განთავსებული „მონაცემთა დაცვის პოლიტიკის“ http://libertybank.ge და ჩემსა და ბანკს შორის არსებული შესაბამისი საბანკო ანგარიშის მომსახურების ხელშეკრულების სტანდარტული პირობებით, რომელსაც სრულად გაცნობილი ვარ და ვეთანხმები
ვეთანხმები მომსახურების პირობებს
მაგ: 5xx123123