ინფორმაცია ავტომობილის შესახებ
"გაგრძელება" ღილაკზე დაჭერის შემთხვევაში თქვენ აღიარებთ და აცხადებთ თანხმობას,რომ:
  • (ა) კრედიტის გაცემა დამოკიდებულია მხოლოდ ბანკის ნებაზე. ბანკი ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში განიხილავს კრედიტის გაცემის საკითხს და დამოუკიდებლად წყვეტს მას;
  • (ბ) წინამდებარე განაცხადი არ ავალდებულებს ბანკს ნებისმიერ შემთხვევაში გასცეს კრედიტი, ის მხოლოდ განსაზღვრავს კრედიტის მინიმალურ წინაპირობებს;
  • (გ) თქვენ გაეცანით და ეთანხმებით ბანკის ვებ გვერდზე განთავსებულ „კრედიტის ხელშეკრულების სტანდარტულ პირობებს,“ რომელიც ბანკის მიერ კრედიტის გაცემის შემთხვევაში, წინამდებარე განაცხადთან ერთად მიჩნეული იქნება თქვენსა და ბანკს შორის დადებულ, ერთიან ხელშეკრულებად;
  • (დ) ბანკმა მომსახურების (მათ შორის თქვენი კრედიტუნარიანობის შეფასების, სხვადასხვა საბანკო პროდუქტების, აქციების, ფასდაკლებების ან/და სხვა მარკეტინგული შემოთავაზებების) მიზნით განახორციელოს თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავება. დამუშავება გულისხმობს, როგორც თქვენი პერსონალური მონაცემების შეგროვებას, (მათ შორის მესამე პირებისგან, როგორიცაა სს “კრედიტინფო საქართველო” და სხვა), ასევე მათ უწყვეტ სარგებლობას და სხვა პირებისთვის გადაცემას (მათ შორის სს “კრედიტინფო საქართველოსთვის” და სხვა მესამე პირებისთვის). თუ თქვენს მიერ წარდგენილი განაცხადი ბანკის მიერ არ იქნება დაკმაყოფილებული, პერსონალური მონაცემების დამუშავება განხორციელდება მხოლოდ განაცხადის განხილვის ფარგლებში და კანონმდებლობით განსაზღვრული ვადით, ხოლო განაცხადის დაკმაყოფილების შემთხვევაში - იმ ვადით რა ვადაც განსაზღვრულია თქვენსა და ბანკს შორის მოქმედი საბანკო ანგარიშების მომსახურების პირობებით;
ვეთანხმები მომსახურების პირობებს
აუცილებელი ველების შევსების შემდეგ, კალკულატორზე აირჩიეთ სასურველი სესხის თანხა, ვადა და დააკლიკეთ ღილაკს "გაგრძელება"